Jsme tu pro Vás
Jsme tu pro Vás

Vyhledávání produktů

Kompletní nabídka

OBCHODNÍ PODMÍNKY


Všeobecné obchodní podmínky společnosti TOP TRADE PROFI s.r.o.

1.     Rozsah platnosti a vymezení pojmů

1.1. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Podmínky“) se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností TOP TRADE PROFI s.r.o., se sídlem Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1 - Josefov, IČ: 248 37 946, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 179025 jako dodavatelem, prodávajícím či zhotovitelem (dále jen „dodavatel“) a druhými stranami (dále jen „odběratel“). Dodavatel je zároveň provozovatelem internetového obchodu na adrese http://obchod.toptradeprofi.cz/ (dále jen e-shop).

1.2. Práva, povinnosti i jiné vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jen „obč. zák.“), Je-li smluvní stranou (odběratelem) spotřebitel, řídí se taktéž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.3. Dodavatelem je obchodní společnost TOP TRADE PROFI s.r.o., se sídlem Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1 - Josefov, IČ: 248 37 946, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 179025. Dodavatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává odběrateli výrobky nebo poskytuje služby.

1.4. Druhou stranou smluvního vztahu s dodavatelem je odběratel. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje odběratel, který je spotřebitelem a odběratel, který spotřebitelem není.

1.5. Odběratel spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1.6. Odběratel, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání. Tento odběratel se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

1.7.  Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

1.8.   Učiněním objednávky či akceptací návrhu smlouvy odběratel potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, seznámil  a bez výhrad je akceptuje, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky či akceptace návrhu smlouvy. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy. Veškeré smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem jsou uzavírány v českém jazyce a řídí se českým právem.

1.9.  Pokud byla mezi dodavatelem a odběratelem uzavřena rámcová písemná kupní smlouva, elektronická či jiná objednávka se považuje za návrh kupní smlouvy dle rámcové kupní smlouvy a následně uzavřená kupní smlouva tuto rámcovou kupní smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje.

1.10. Případné odlišné všeobecné obchodní podmínky odběratele jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu dodavatele.

2.     Uzavření smlouvy

2.1.   Jednotlivé kupní smlouvy/smlouvy o dílo jsou uzavírány na základě písemné/e-mailové/telefonické/ on-line (skrz e-shop) nebo ústní komunikace s odběratelem.

2.2.   V případě uzavírání kupní smlouvy cestou webového formuláře e-shopu na adrese http://obchod.toptradeprofi.cz/ platí následující:

  • Je-li odběratelem spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění Obchodních podmínek a Reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
  • Je-li odběratelem podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

2.3.   V ostatních případech dodavatel zašle či sdělí odběrateli návrh smlouvy se všemi náležitostmi, smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu odběratele dodavateli s tímto jeho návrhem. V případě návrhu odběratele na změnu návrhu smlouvy, návrh smlouvy zaniká a dodavatel odběrateli znovu vystaví nový návrh smlouvy, v němž odběrateli potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se odběrateli zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny / ceny díla. Kupní smlouva / smlouva o dílo mezi oběma stranami, a to v té podobě, jak je uvedeno v pozdějším návrhu smlouvy, je pak uzavřena okamžikem, kdy závazný souhlas s návrhem smlouvy obdrží dodavatel, přijetí nabídky má účinky pouze tehdy, pokud se shoduje s nabídkou ve všech náležitostech a to včetně těchto všeobecných obchodních podmínek a Reklamačního řádu. Za souhlas s návrhem smlouvy lze považovat i částečné/plné uhrazení kupní ceny/ ceny díla či zálohy na kupní cenu/ cenu díla.

2.4. Odběratel se zavazuje předmět, službu či dílo převzít a v dohodnutých termínech a řádně zaplatit, dodavatel se zavazuje předmět, službu či dílo dodat a za podmínek uvedených v bodech 3.2 a 6.3 k němu převést na odběratele vlastnické právo.

2.5. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem v jiné formě než písemné je pro určení obsahu smlouvy rozhodující pouze v případě, že se na jeho pořízení dodavatel a odběratel výslovně dohodli a jeho obsah oba písemně výslovně schválili.

3.     Ceny

3.1.   Všechny ceny jsou smluvní. Kupní ceny uvedené v internetovém obchodě na adrese http://obchod.toptradeprofi.cz/ jsou platné v okamžiku objednání. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny cen i bez předchozího ohlášení (např. v případě změny kurzů zahraniční měny vůči Kč nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží). Kupní cena / cena díla bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet dodavatele nebo uhrazením v hotovosti v pokladně dodavatele.

3.2.   Vlastnické právo ke zboží přejde na odběratele až úplným zaplacení kupní ceny / ceny díla. Cena zboží nezahrnuje cenu dopravy (poštovné, doběrečné apod.) ani cenu za instalaci zboží (odbornou montáž apod.), není-li dohodnuto jinak.

3.3.   V případě objednání dopravy zajišťované dodavatelem je cena určena dle aktuálního ceníku dodavatele.

3.4.   Dodavatel je oprávněn před dodáním zboží požadovat na odběrateli zálohu, a to ve výši max. 100 % ceny zboží včetně.

3.5.   Způsoby platby jsou uvedeny v objednávkovém formuláři při zadávání údajů pro objednání zboží.  Převzetí zboží odběratelem je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

3.6.   Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

4.     Termín a místo plnění

4.1. Převzetím zboží se rozumí okamžik předání zboží či díla odběrateli dodavatelem či přepravcem. Zboží či dílo je dodáno řádně a včas, i pokud je dodáno s drobnými vadami a nedodělky nebránícími řádnému a bezpečnému užívání zboží či díla. Tímto ustanovením nejsou nikterak dotčena práva odběratele z vad zboží či díla. Dílčí dodávky zboží či díla jsou povoleny.

4.2. Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení akceptace návrhu smlouvy za podmínky obdržení údajů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Dodací lhůta je dle provozní kapacity a dostupnosti zboží zpravidla do sedmi pracovních dní. Je-li zboží doručováno prostřednictvím přepravní služby, je nutno k této lhůtě připočíst tři pracovní dny. Dodací lhůta se prodlužuje přiměřeně k okolnostem, je-li zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými dodavatelem.

4.3.   V závislosti na typu výrobku se termín dodání zboží, není-li toto zboží skladem, pohybuje mezi třemi až osmi týdny. Jedná-li se proto pro odběratele o důležitou objednávku, kdy na dodání zboží později odběratelem stanovené lhůtě by nemusel mít zájem, je nutno, aby to sdělil před akceptací návrhu smlouvy dodavateli. Dodavatel pak do sedmi dnů sdělí odběrateli předpokládaný termín dodání, nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek.

4.4.  Místo dodání určuje odběratel svojí volbou v objednávkovém formuláři či je vyjádřeno ve smlouvě.

4.5. Dopravu zboží či služeb zajišťuje dodavatel na základě volby odběratele v objednávkovém formuláři či ve smlouvě. Pokud odběratel zvolil osobní odběr na prodejně dodavatele, je povinen si tam zboží převzít.

4.6.  V případě, že dopravu zboží zajišťuje dodavatel prostřednictvím přepravce, je odběratel je povinen zboží od přepravce řádně převzít. Pokud však shledá závady, zejména porušenost obalů, menší počet balíků apod., je oprávněn zboží nepřevzít. Jakékoli zjištěné závady je odběratel povinen nahlásit neprodleně přepravci i dodavateli.

4.7.  Zásilka se zbožím obsahuje též daňový doklad (fakturu).

4.8.  Součástí dodávky není instalace (odborná montáž apod.) zboží, není-li dohodnuto jinak.

4.9.  V případě odběratele – podnikatele je odběratel povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Neoznámil-li odběratel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná.

4.10. Odběratel je povinen upozornit dodavatele na skryté překážky (rozvody elektřiny, plynu, vody, topení ve stěnách a podlahách atp.) nebo neobvyklé vlastnosti  či jevy v místě provádění díla či montáže, přičemž toto upozornění musí být uvedeno ve smlouvě. Neupozorní-li takto odběratel dodavatele na skryté překážky, neodpovídá dodavatel za případné škody vzniklé v souvislosti s existencí takových skrytých překážek, vlastností či jevů.

5.     Expedice a přechod rizika

5.1.   Pokud není smluvně domluven způsob balení, je zboží odesláno v běžném balení odpovídajícím charakteru zboží.

5.2.   Nebezpečí škody na věci nebo nahodilé zkázy přechází na odběratele okamžikem předání věci či díla ze strany dodavatele či dopravce odběrateli.

5.3.   Jestliže dodavatel zhotovuje věc u odběratele (např. v jeho sídle, místě podnikání, bydlišti nebo provozovně), přechází nebezpečí škody nebo nahodilé zkázy na zhotovované věci na odběratele okamžikem, kdy bylo dílo nebo jeho část fyzicky dodáno do místa realizace díla, či v tomto místě částečně či plně zhotoveno. O každém jednotlivém dodání či zhotovení i části díla sepíšou smluvní strany průběžný předávací protokol.

6.     Platební podmínky a výhrada vlastnictví

6.1.  Pokud není sjednána platba v hotovosti, je odběratel povinen uhradit fakturu v plné výši do termínu uvedeném na faktuře, v případě, že termín na faktuře uveden není, má se za to, že splatnost faktury je 30 dní od doručení. Dodavatel vystaví fakturu při dodání zboží odběrateli. V pochybnostech se má za to, že odběratel fakturu obdržel 3 den po dodání zboží. Vystavená faktura slouží zároveň jako dodací list a prokazuje dodání zboží odběrateli, v případě zásilky potvrzuje její vypravení.

6.2.   V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zavazuje se odběratel uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z neuhrazené částky za každý den prodlení do zaplacení celé fakturované částky. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká práva dodavatele na náhradu škody v plném rozsahu.

6.3.   Až do zaplacení celé kupní ceny či ceny díla včetně případných smluvních pokut i úroku z prodlení je zboží či dílo majetkem dodavatele. Po úhradě celé kupní ceny či ceny díla přechází vlastnické právo na odběratele. V případě nezaplacení kupní ceny či ceny díla v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží. Odběratel se zavazuje umožnit odebrání zboží pracovníkům dodavatele.

6.4.   Povinnost odběratele zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží či odstoupením od smlouvy není dotčena.

7.     Záruka, reklamace vad

7.1.   Záruční podmínky na zboží, služby či dílo se řídí Reklamačním řádem dodavatele, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, a platnými a účinnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

8.     Odstoupení od smlouvy

8.1.  Odběratel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat dodavateli nejpozději do 14. dne od převzetí zboží.

8.2.  V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží.

8.3.  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

8.4.   Odstoupení a zboží zasílejte na adresu: TOP TRADE PROFI s.r.o., Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1, případně na adresu TOP TRADE PROFI s.r.o., Nové sady 591/24, 602 00, Brno.

8.5.  Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

8.6.  Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit zejména od smluv:

  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  •  o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

8.7. Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

8.8.  Odběratel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi odběratelem a dodavatelem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a odběratel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení odběratele.

8.9.  Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vrátí spotřebiteli podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

8.8.   V případě, že odběratel je podnikatel, uplatní se pouze Reklamační řád dodavatele. Dodavatel uvádí, že odběrateli může být nabídnuta dohoda o ukončení smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen dodavatelem.

9.     Jiná ustanovení

9.1. Dodavatel je pojištěn z odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti. Pojistná smlouva bude na vyžádání odběrateli předložena. Dodavatel i odběratel jsou povinni učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby v souvislosti se smluvním vztahem mezi stranami nemohlo dojít k vzniku škody, případně aby vzniklá škoda byla co nejmenší. Dodavatel odpovídá odběrateli výhradně za škodu skutečnou, která mu vznikne porušením povinností dodavatele výslovně uvedených v těchto podmínkách, případně v uzavřené smlouvě, a to za podmínek stanovených těmito podmínkami a v rozsahu krytém pojistnou smlouvou. Dodavatel je v případě vzniku jeho povinnosti nahradit odběrateli škodu vzniklou v souvislosti s uzavřením smlouvy povinen hradit škodu do výše rovnající se pojistnému plnění poskytnutému z tohoto titulu pojišťovnou a odběratel se zavazuje na dodavateli vyšší částku náhrady škody nevymáhat. Informaci o vzniku odpovědnosti dodavateli za škodu je odběratel povinen sdělit dodavateli nejpozději do 14 (čtrnácti) pracovních dnů ode dne, ve kterém se tuto informaci dozví. Dodavatel nenese odpovědnost za škodu v případě, kdy se odběratel odchýlí od pokynů dodavatele, škodu utrpí třetí osoba v důsledku využití informací nebo zboží poskytnutých/dodaného dodavatelem odběrateli, anebo pokud odběratel dodavateli neumožní ani pokusit se zabránit vzniku škody nebo omezit její rozsah. Celková souhrnná povinnost dodavatele k náhradě veškeré škody včetně smluvních pokut a dalších nároků odběratele vzniklých v souvislosti s porušením jedné nebo více povinností dodavatele nesmí v žádném případě převyšovat maximální částku ve výši 30% celkové ceny zboží bez DPH. Žádné z výše uvedených omezení celkové náhrady škody se nevztahuje na škodu způsobenou úmyslně.

9.2.   Zaplacením smluvní pokuty či jiné smluvní sankce hrazené dodavatelem odběrateli zaniká nárok odběratele na náhradu škody.

9.3.  Dodavatel neodpovídá za nepřímé, následné nebo náhodné škody a ztrátu zisku, ani za žádné škody či ztráty vzniklé na základě kontraktů uzavřených mezi odběratelem a třetími osobami, není-li taková odpovědnost kryta pojištěním, podle bodu 9.1 těchto podmínek. Za nepřímé a následné škody se považují zejména: ušlý zisk, energetické ztráty, náklady spojené s nemožností užívání věci, náklady na zajištění náhradních energetických dodávek, náklady kapitálu, škody vzniklé jako následek pozdního dodání zboží, nedosažení plné shody zboží se smlouvou, nedosažení zaručených parametrů zboží apod.

9.4. Dodavatel dále neodpovídá odběrateli za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně dodavatel po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů dodavatele.

9.5.  Odběratel souhlasí s tím, že dodavatel je oprávněn postoupit jakoukoli svou pohledávku za odběratelem i celou smlouvu s odběratelem třetí osobě. Odběratel není bez výslovného souhlasu dodavatel oprávněn postoupit žádnou svoji pohledávku za dodavatelem ani žádnou smlouvu s dodavatelem.

9.6.   Právní vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejících právních předpisů.

9.7.   Odběratel se zavazuje neprodleně oznámit dodavateli jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti odběratele se veškeré pohledávky dodavatele vůči odběrateli stávají splatnými v den, kdy se dodavatel o této platební neschopnosti dozvěděl. Dodavatel je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.

9.8.   Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.

9.9.   Pokud odběratel odepře či zmaří doručení listiny od dodavatele, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.

9.10. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Odběratel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi dodavatele po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

9.11. Odběratel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti odběratele odstranit z databáze. Osobní údaje odběratelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje odběratelů dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

9.12. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci a jsou k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo jako dokument na www.toptradeprofi.cz.

9.13. V případě, že některé ustanovení těchto obchodních podmínek bude považováno za neplatné nebo neúčinné vzhledem k platné legislativě, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti a účinnosti. V takovémto případě se strany zavazují neprodleně uzavřít nové ujednání, které by nahradilo neplatné ustanovení, které bude svým obsahem obdobné anebo znamenat dosažení stejných cílů.

9.14.  Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2014 a ruší platnost předchozích všeobecných obchodních podmínek dodavatele.

Dokument VOP ke stažení.

TOP TRADE PROFI s.r.o., vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 179025,

IČ : 24837946, DIČ : CZ24837946, sídlo : Kaprova 14/13, Praha 1, 110 00,

 www.toptradeprofi.czinfo@toptradeprofi.cz , +420 737  824  913