Jsme tu pro Vás
Jsme tu pro Vás

Vyhledávání produktů

Kompletní nabídka

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 

Reklamační řád společnosti TOP TRADE PROFI s. r.o.

 

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek dodavatele- společnosti TOP TRADE PROFI s.r.o., se sídlem Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1 - Josefov, IČ: 248 37 946, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 179025, a upravuje nároky z vadného plnění, smluvní záruční podmínky i postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží, služeb či díla pořízeného od dodavatele.

1.2.Odběratel, kterým může být podnikatel i spotřebitel, je povinen se seznámits tímto Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před uzavřením smlouvy.

1.3. Uzavřením smlouvy či převzetím zboží či díla od dodavatele odběratel souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné právní předpisy.

1.4. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje dodavatel ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

1.5. Na žádost odběratele dodavatel poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává dodavatel namísto záručního listu nákupní doklad obsahující uvedené údaje.

1.6. Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, dodavatel v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí.

2. Záruka a práva z vadného plnění

2.1. Dodavatel přejímá závazek odstranit bezplatně v záruční době řádně a včas oznámené vady zboží či díla a to dle svého rozhodnutí opravou či výměnou. Odběratel na své náklady zajistí pracovní přístup ke zboží či dílu, jeho případnou demontáž a opětovnou instalaci, nezbytné k řádnému provedení opravy/výměny. Obsahem záruky není závazek, že se po celou záruční dobu neobjeví vada.

Výše uvedené je výlučnou definicí obsahu záruky za jakost zboží přejímané dodavatelem.

2.2. Záruční doba činí 12 měsíců a začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží či díla odběratelem. Převzal-li odběratel věc až po dni, do kterého měl povinnost ji převzít, běží záruční doba již ode dne, kdy měl tuto povinnost.

2.3. Pro vyměněné nebo opravené části zboží platí 6-ti měsíční záruční doba a podmínky záruky jako pro původně dodané zboží. U ostatních částí zboží se záruční doba prodlužuje pouze o dobu, po kterou tyto části zboží musely být mimo provoz v důsledku odstraňování vady. Veškeré záruční doby končí vždy nejpozději 24 měsíců od převzetí zboží či díla odběratelem.

2.4. Smluvní záruka za jakost se vztahuje na vady, které mají svůj původ ve výrobě, v použitém materiálu či způsobu zpracování, v montáži nebo instalaci předmětu plnění provedenými dodavatelem. Dodavatel je povinen plnit své závazky vyplývající ze smluvní záruky pouze tehdy, pokud odběratel není v prodlení s úhradou ceny předmětu plnění. Práva odběratele ze smluvní záruky i odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Zákonná práva koncového odběratele – spotřebitele - tím nejsou nijak dotčena, odpovědnost dodavatele za vady pro něj platí dle zákona.

2.5. Odběratel, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

3. Záruční podmínky 

3.1. Odběratel, který není spotřebitelem je povinen, a odběrateli, který je spotřebitelem, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s případným dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Odběratel je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku odběratel od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

3.2. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: servis@topradeprofi.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou dodavateli, jinak nemusí být na pozdější reklamaci brán zřetel.

3.3. V případě plnění ze smlouvy o dílo je odběratel povinen provést prohlídku díla při jeho (i částečném) předání a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit dodavateli před převzetím díla. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad, které mohl při prohlídce zjistit (např. mechanická poškození, chybějící součásti apod.), jen když prokáže, že tyto vady mělo dílo již v době přechodu nebezpečí škody na díle.

3.4. Reklamaci je nutné uplatnit na webovém servisním formuláři dodavatele na adrese http://www.toptradeprofi.cz/servis, případně na jeho emailové adrese servis@topradeprofi.cz. Nejpozději do dvou pracovních dnů budou odběrateli zaslány informace o dalším postupu (adresa autorizovaného servisního střediska, nebo návratový kód, pod kterým zboží zašle na adresu dodavatele, případně formulář pro popis závady). Je-li odběratelem spotřebitel, může zboží reklamovat i v pobočkách prodávajícího, kde došlo ke koupi zboží, případně je místem pro uplatnění reklamace adresa: TOP TRADE PROFI s.r.o., Kaprova 14/13,11000 Praha1 či adresa TOP TRADE PROFI s.r.o., Nové sady 591/24, 602 00 Brno. Vady, které mohou způsobit škodu, je odběratel oznámí dodavateli okamžitě s následným písemným potvrzením. Písemné oznámení vady musí obsahovat popis vady, případně uvedení jak se vada projevuje a musí být doručeno dodavateli v záruční době. Odběratel nese nebezpečí škod vzniklých v důsledku porušení jeho povinností dle tohoto článku.

3.5. V případě, že bylo zboží zakoupeno odběratelem, který je podnikatelem, musí odběratel uplatňovat reklamaci přímo a jen na webovém servisním formuláři dodavatele na adrese http://www.toptradeprofi.cz/servis, případně na jeho emailové adrese servis@topradeprofi.cz.

3.6. V případě, že se odběratel a dodavatel dohodnou na odeslání vadného zboží na reklamaci přepravní službou na adresu provozovny dodavatele nebo autorizovaného servisu, reklamované zboží musí důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje odběratele (zejm. zpáteční adresa a tel.číslo). Bez výše uvedeného je ztížena či znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

3.7. Odběratel, který není spotřebitelem, doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i odběrateli, který je spotřebitelem, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

3.8. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady způsobené neodborným zásahem kupujícího nebo třetí osoby, špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž se nevztahuje na výměnu žárovek, těsnění a snímatelných částí ze skla, gumy, plastických hmot, na funkční termopojistky a jejich opětovné zapnutí, na výměnu pojistek, na spotřební materiál, na filtry a nástavce, tlačítka, jakékoli gumové části, kabely, keramické nebo skleněné povrchy, promáčknuté, poškrábané nebo natřené části a na běžné opotřebení pohyblivých částí.

3.9. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 • mechanickým poškozením zboží,
  elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek
  používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
 • zavápnením z důvodu nezapojení změkčovače vody.
 • nesprávnými vstupy energií, nízkým nebo vysokým tlakem vody, nefunkčností odpadů, apod.
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, dodavatelem a odběratelem výslovně dohodnuty, vymíněny nebo dodavatelem deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

3.10. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou odběratelem (v reklamačním webovém formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

3.11. Zjistí-li dodavatel, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, bude reklamace zamítnuta. V případě, že odběratel souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy bude odběratel informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu odběratele (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy, např. vyplněním servisního formuláře) učiněném po informování dle předchozí věty.

3.12. Dodavatel má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

3.13. V souvislosti se svými povinnostmi z vadného plnění a ze záruky není dodavatel povinen odstraňovat bezplatně vady zboží na jiném místě než ve své označené provozovně nebo v místě smluveném pro dodání zboží.

3.14. V případě, že odběratel oznámí dodavateli vady zboží dle článku 3.4. a 3.5., a na zboží nejsou zjištěny žádné vady, za které by byl dodavatel odpovědný, nahradí odběratel dodavateli náklady vzniklé s tímto oznámením. Těmi se rozumí zejména náklady na dopravu zboží, náklady na dopravu servisního technika i náklady na odměnu servisního technika. Odběratel je povinen tyto náklady uhradit do 5 dnů od jejich vyúčtování dodavatelem.

4.       Způsob vyřízení reklamace

4.1. Je-li odběratelem spotřebitel:

4.1.1.Je-li odběratelem spotřebitel, má možnost uplatnění práva z vady odpovídající ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí odběratel- spotřebitel. Dodavatel na nevhodnost volby odběratele upozorní a navrhne vhodný způsob. Pokud spotřebitel nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej dodavatel. V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

4.1.2. Je-li odběratelem spotřebitel, o reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady dodavatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

4.1.3. Dodavatel vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

4.1.4.Odběratel má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

4.2. Je-li odběratel podnikatel:

4.2.1.Odstraní dodavatel vadu dle svého rozhodnutí opravou, výměnou případně slevou z kupní ceny/ceny díla. Přesná lhůta pro odstranění vady bude stanovena dodavatelem v reklamačním protokolu, který se o uplatnění vady mezi smluvními stranami sepíše. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se dodavatel s odběratelem dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat. Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí dodavatel. Odběratel, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny. Vadné části zboží, které byly vyměněny, zůstávají v majetku dodavatele.

4.2.2. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, dodavatel je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

4.2.3. Odstranění vad může být provedeno buď u odběratele, nebo na místě dodavatelem určeném. Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí dodavatel.

4.2.4.Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

4.2.5. Po vyřízení reklamace dodavatel upozorní o ukončení reklamace odběratele buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu odběratele.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je odběratel povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

5.     Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je účinný od 1.1.2014 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento reklamační řád je k dispozici vsídle a provozovnách prodávajícího nebo jako dokument na www.toptradeprofi.cz.

TOP TRADE PROFI s.r.o., vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 179025,

IČ : 24837946, DIČ : CZ24837946, sídlo : Kaprova 14/13, Praha 1, 110 00,

 www.toptradeprofi.czinfo@toptradeprofi.cz , +420 737  824  913